Oferta

Produkty

stacje przygotowania polimerów z proszków i emulsji w wykonaniu z polipropylenu i stali kwasoodpornej (również nietypowe)

kraty koszowe do mechanicznego oczyszczania ścieków

zbiorniki zasypowe ze ślimakowym opróżnianiem

podesty technologiczne

ramy konstrukcyjne

transportery pionowe bezwałowe

transportery skośne bezwałowe

transportery skośne wałowe

instalacje do higienizacji osadów ściekowych

zasuwy fazy stałej wraz z kompensatorami

układy wtórnego rozcieńczania roztworów polimeru

łapacze kamieni

zbiorniki wyrównawcze

urządzenia do separacji zanieczyszczeń z samochodów do czyszczenia kanalizacji deszczowej

rozdabniarki skratek

przesypy skaratek, piasku i odwodnionych osadów ściekowych

układy do detekcji i odprowadzania wód nadosadowych

układy do odzysku filtratu z układów zagęszczania osadów

szafy sterownicze dostarczonych urządzeń

Usługi

kompleksowe modernizacje oczyszczalni ścieków

montaże urządzeń i instalacji technologicznych na oczyszczalniach ścieków: oczyszczanie mechaniczne ścieków, płuczki piasku, odwadnianie

rozruchy technologiczne oczyszczalni ścieków

izolacje termiczne urządzeń technologicznych

doradztwo techniczne

optymalizacja procesów odwadniania, separacji skratek, biologicznego oczyszczania ścieków